Vedtægter

Vedtægter forDen selvejende institution SKOVBO HALLERNE.

§ l. Institutionens navn.
Institutionens navn er SKOVBO
HALLERNE. Dens hjemsted er Køge kommune.

§ 2. Formål.
Institutionens formål er at drive SKOVBO HALLERNE til fremme af
idræt og kulturelle aktiviteter.

§ 3. Opbygning.
Den selvejende institution SKOVBO HALLERNE ejer hallerne i
Bjæverskov, Borup og Ejby. Institutionen består af en generalforsamling,
en bestyrelse og et forretningsudvalg.

§ 4. Hæftelse.
Institutionen hæfter alene med sin formue.

§ 5. Medlemmer.
Som medlemmer af institutionen kan efter begæring herom optages enhver idrætsforening i
Køge kommune, når foreningen enten er medlem af DIF eller af DGI. Enhver optagelse skal
godkendes af en generalforsamling.

§6. Generalforsamlingsdelegerede.
Enhver forening, som er medlem af institutionen, udpeger blandt sine aktive medlemmer en
generalforsamlingsdelegeret for hver påbegyndt 50 aktive medlemmer i foreningen.
Hver forening meddeler medlemstallet til formanden senest den 1. marts.

§7. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden den 1. maj.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst én måneds skriftlig varsel til enhver
forening, som er medlem af institutionen. Datoen for generalforsamlingen bekendtgøres
samtidig ved opslag i hallerne.
Generalforsamlingen er åben for foreningernes medlemmer.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er enhver generalforsamlingsdelegeret, jf. § 6,
samt bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af stemmetællere.
2.  Valg af dirigent.
3.  Orientering om antal generalforsamlingsdelegerede.
4.  Bestyrelsens beretning.
5.  Forelæggelse af revideret regnskab.
6.  Forlæggelse af et af bestyrelsen udarbejdet budget, herunder forslag til halleje for det kommende
regnskabsår. Orientering om hele indholdet af kommunalbestyrelsens udtalelse om driftsbudgettet.
7.  Indkomne forslag.
8.  Valg af formand og kasserer.
9.  Valg af to kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10.  Orientering om foreningernes udpegede bestyrelsesmedlemmer.
11.  Eventuelt.

Forslag skal for at blive behandlet på generalforsamlingen (pkt.7), være formanden i hænde
senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse.
Til ændring af vedtægterne kræves, at et flertal på 2/3 af de fremmødte generalforsamlings 
delegerede stemmer for forslaget. Såfremt forslaget opnår flertal, men ikke opnår 2/3 af de
nødvendige stemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
ændringen vedtages ved almindelig flertal blandt de fremmødte generalforsamlingsdelegerede.

Beslutning om institutionens opløsning eller om ændring af § 12 skal efter at være besluttet
med de nødvendige 2/3 af de fremmødte generalforsamlingsdelegeredes stemmer, sendes til
afstemning blandt samtlige myndige medlemmer af institutionens medlemsforeninger jvf. § 5.

Såfremt 50% stemmer for en opløsning, er dette vedtaget, og institutionens midler anvendes
som anført i § 12.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder der nødvendigt, eller når
50% af de stemmeberettigede skriftligt anmoder herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted som til den ordinær
generalforsamling, dog medfølger en motiveret dagsorden.

§ 8. Institutionens ledelse.

Institutionen ledes af en bestyrelse, som udpeges således:
1. Valgt på generalforsamlingen:
a) Formand, der vælges på lige årstal.
b) Kasserer, der vælges på ulige årstal.
2.  Udpegede af Køge byråd: 2 medlemmer der tiltræder bestyrelsen.
3.  Udpeget af medlemsforeningerne:
Hver medlemsforening udpeger ét medlem. Dette medlem skal være myndigt.
De under 1. og 3. nævnte medlemmer udpeges for en periode på to år, regnet fra den ordinære generalforsamling.
Blandt de af medlemsforeningerne udpegede bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen
sig, meden næstformand og en sekretær.
Forretningsudvalget består af: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Forretningsudvalget forestår den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig over for bestyrelseog generalforsamling.
Skulle formand eller kasserer afgå i utide, udpeger bestyrelsen selv en efterfølger indtil nyvalg kan finde sted på næste
ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen tegner institutionen udadtil.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Alle sager afgøres ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne skønner, der er behov herfor, eller når
mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Der føres protokol ved bestyrelsesmøderne, og den underskrives af samtlige deltagere efter
mødet. Skriftligt referat sendes til formanden for medlemsforeningerne efter mødet.
Bestyrelsen udarbejder reglement for hallernes daglige drift.
Reglementer skal indeholde regler om fordeling og udnyttelse af haltimer.
Reglementet skal endvidere indeholde bestemmelser om bortforpagtning af den daglige drift, 
ledelse og administration af den enkelte hal elle dele heraf til en lokal idrætsforening.
Reglementet skal for at være gyldigt godkendes på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling således, at mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget.
Endvidere udfærdiger bestyrelsen et ordensreglement for hallerne.
Dette skal bl. a. indeholde forbud mod opstilling af spilleautomater af enhver art i de tre haller.
Vedtægtsændringer skal fremsendes til Kulturudvalget i Køge Kommune til godkendelse.

§ 9.  Regnskab.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Der føres detaljeret regnskab over
institutionens indtægter og udgifter, og der udfærdiges status over institutionens aktiver og
passiver pr. 31. december.

Regnskabet fremsendes til Kulturudvalget i Køge Kommune til orientering.
Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamlingen om anvendelse af eventuelt overskud
eller inddækning af eventuelt underskud.

§ 10.  Revision
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt autoriseret revisor. Der føres
revisionsprotokol, som forelægges formanden og underskrives af den samlede bestyrelse.
Regnskabet revideres desuden af 2 kritiske revisorer, der bl. a. udfører bilagsrevision.
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen
.
Uanmeldt kasseeftersyn kan foretages.

§ 11.  Driftsbudget.
Bestyrelsen udarbejder et årligt driftsbudget for perioden 1. januar til 31. december i
efterfølgende regnskabsår.
Der udarbejdes endvidere et driftsbudget for hver af institutions haller.
Ved afvigelser fra rammebudget, ved forventning om kritisk likviditet, samt i situationer som
kræver ekstraordinært lånoptag, orienterer institutionen Kulturudvalget så tidligt som muligt.
I forbindelse med opløsning, salg og likvidationsøger institutionen rådgivning hos
Køge Kommune jf. § 12.

§ 12.  Opløsning.
Såfremt det i overensstemmelse med bestemmelser i § 7 er besluttet at opløse institutionen,
skal bestyrelsen tilbyde Køge kommune at overtage alle aktiver mod at kommunen afvikler
eller overtager institutionens gældsforpligtelser.
Såfremt kommunen ikke inden 4 måneder fra modtagelsen af tilbuddet har erklæret sig
indforstået hermed, nedsættes et udvalg på tre medlemmer.
Til udvalget udpeger bestyrelsen et medlem, Køge byråd et medlem og disse to i foreni
ng dettredje medlem, som skal være advokat.  Udvalget træffer selv bestemmelse om, hvilken
statsautoriseret revisor, der skal medvirke.

Udvalgets opgave bliver herefter at anvende institutionens aktiver til:
at afvikle institutionens gæld
at sikre, at eventuelle overskydende midler anvendes efter herom truffet
beslutning i byrådet, samt
at sikre, at alle institutionen tilhørende dokumenter, protokoller, bilag m.v.
overdrages til Køge kommune.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. April 2013
.
Finn Andersen
Formand                 /        Henning Simon

                                        Dirigent